Hướng dẫn cài đặt máy in

Cài đặt khổ giấy cho máy in mã vạch

Khi sử dụng máy in mã vạch bạn cần cài đặt khổ giấy cho máy in để khi in bản in sẽ vừa với khổ giấy, bài viết sau đây

21/06/2023
Copyright © 2023 by MyIT Việt Nam